Zamawiający informuje, iż w dniu 20.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 3 – dostawa mrożonek i części 6 – dostawa nabiału i wyrobów garmażeryjnych w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki.

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w części zamówienia:

  • część 3 – dostawa mrożonek – 38 701,95 zł brutto (słownie brutto: trzydzieści osiem tysięcy siedemset jeden złotych 95/100),
  • część 6 – dostawa nabiału i wyrobów garmażeryjnych – 50 733,81 zł brutto (słownie brutto: pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 81/100),

została zwiększona do oferty najkorzystniejszej w części 3 – do kwoty 39 000,68 zł oraz części 6 – do kwoty 57 177,75 zł.

Lista ofert – część 3 (dostawa mrożonek):

  1. ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki. Przy założeniu kryterium: 60 % cena – 60 pkt, 40 % termin płatności – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 100 pkt.

Lista ofert – część 6 (dostawa nabiału i wyrobów garmażeryjnych):

  1. ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki. Przy założeniu kryterium: 60 % cena – 60 pkt, 40 % termin płatności – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 100 pkt.

Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, tj. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55.