Zamawiający informuje, iż w dniu 28.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 1 – dostawa mięsa i wędlin w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki.

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w części zamówienia:

  • część 1 – dostawa mięsa i wędlin – 66 374,49 zł brutto (słownie brutto: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 49/100), została zwiększona do oferty najkorzystniejszej w części 1 – do kwoty 71 619,45 zł.

Lista ofert – część 1 (dostawa mięsa i wędlin):

  1. ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki. Przy założeniu kryterium: 60 % cena (71 619,45 zł brutto) – 60 pkt, 40 % termin płatności – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 100 pkt.
  2. FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. ul. Bitwy Białostockiej 2 AB, 15-111 Białystok.

Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, tj. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55.