SIWZ.doc

Załącznik nr 9 – przedmiary

Załącznik nr 10 – STWiORB

Załącznik nr 11 – projekty

Przetarg nieograniczony nr 4/MBFO/AGRYKOLA/1/17

Ogłoszenie nr 48378 – 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Warszawa: Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku w gminie Pozezdrze
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „AGRYKOLA”, krajowy numer identyfikacyjny 1731625300000, ul. ul. Myśliwiecka  9, 00495   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 229 107, e-mail sekretariat.agrykola@wp.pl, faks 226 229 106.

Adres strony internetowej (URL):

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.mbfo.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku w gminie Pozezdrze
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku głównego wraz z budową budynku gospodarczego i wyburzeniem istniejących obiektów wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym „Omega” w Stręgielku w gminie Pozezdrze, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi (załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ), w zakresie wskazanym w przedmiarach robót (załącznik nr 9 do SIWZ). Zakres robót budowlanych obejmujących ww. zamówienia: – Roboty budowlane w zakresie terenów zewnętrznych i budynku gospodarczego : nawierzchnie utwardzone – ciągi komunikacyjne, opaska wokół budynku , obwodowy drenaż rozsączający, roboty rozbiórkowe – budynek 1 B, roboty ziemne, żelbetowe konstrukcyjne, konstrukcja drewnianej więźby, obróbki blacharskie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, roboty elewacyjne – tynki , malowanie, okładziny drewniane ” mur pruski”, – roboty budowlane w zakresie budynku głównego : roboty rozbiórkowe, fundamenty, ściany murowane, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewnianego wraz z pokryciem i obróbkami, ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, roboty wykończeniowe – tynki, roboty malarskie, okładziny ceramiczne ścian, posadzki z wykładzin, płytek ceramicznych, elementy kowalsko – ślusarskie, elewacja – ocieplenie, tynki, okładziny drewniane ” mur pruski” , wyposażenie technologiczne oraz meblowe, – roboty sanitarne: wymiana instalacji C.O., instalacja wentylacji, kanalizacja sanitarna i instalacja wodna, instalacja solarna, kotłownia, rozdzielacze, stacja uzdatniania wody, instalacja ciepła technologicznego, instalacja p-poż., – roboty elektryczne: roboty demontażowe, montaż rozdzielnic, linie kablowe niskiego napięcia, instalacja WLZ oraz trasy kablowe, osprzęt elektryczny, instalacja oświetleniowa, system oddymiania, instalacja teleinformatyczna, instalacja odgromowa i wyrównawcza, pomiary.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp., które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Będą polegały one m.in. na robotach wyburzeniowych, ziemnych, stanu surowego, wykończeniowych. Powyższe roboty zostaną wykonane na podstawie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2019

II.9) Informacje dodatkowe:

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 zł, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia, a w przypadku gdy ważność dokumentu jest krótsza niż okres realizacji niniejszego zamówienia, oświadczenie Wykonawcy zapewniające o kontynuowaniu ubezpieczenia zgodnie z okresem realizacji niniejszego zamówienia, b) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 8 500 000,00 zł., c) oświadczenie o średnim rocznym przychodzie netto z działalności, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, dla każdego roku, w wysokości co najmniej 15.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności : – konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania budową, – instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadającymi nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadającymi nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika, – inżynieryjnej – drogowej bez ograniczeń posiadającymi nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 wg wzoru określonego w zał. nr 3 do SIWZ, b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz 22 ust. 1 b wg wzoru określonego w zał. nr 2 do SIWZ, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ – należy podać co najmniej: – dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, obejmujące wykonanie konstrukcji dachu z użyciem dźwigarów dachowych z drewna klejonego, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie, wykonane w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych, o minimalnej kubaturze 15.000,00 m³, w których procent finansowania zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę był nie mniejszy niż 50% (tzn. że Wykonawca wystawił max. 2 faktury – w połowie inwestycji i fakturę końcową) o minimalnej wartości zamówienia 8.500.000,00 zł brutto każda, – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, obejmującej wykonanie instalacji wykorzystującej technologię energooszczędną np. poprzez zastosowanie paneli słonecznych lub wymienników ciepła , która uzyskała pozwolenie na użytkowanie, wykonana w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych, o minimalnej kubaturze 15.000,00 m³, w której procent finansowania zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę był nie mniejszy niż 50% (tzn. że Wykonawca wystawił max. 2 faktury – w połowie inwestycji i fakturę końcową) o minimalnej wartości zamówienia 8.500.000,00 zł brutto, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp., tj. posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej uzna, iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie warunku określonego powyżej. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia. W przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy pzp., tj. posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp., Zamawiający dokonując oceny, uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie warunku określonego powyżej. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego w zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca musi dysponować osobą lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności : – konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania budową, – instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadającymi nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadającymi nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika, – inżynieryjnej – drogowej bez ograniczeń posiadającymi nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika, d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 zł, ważną na cały okres realizacji niniejszego zamówienia, a w przypadku gdy ważność dokumentu jest krótsza niż okres realizacji niniejszego zamówienia, oświadczenie Wykonawcy zapewniające o kontynuowaniu ubezpieczenia zgodnie z okresem realizacji niniejszego zamówienia, e) oświadczenie o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 8 500 000,00 zł., f) oświadczenie o średnim rocznym przychodzie netto z działalności, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, dla każdego roku, w wysokości co najmniej 15.000.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

a) wykaz podwykonawców wraz z zakresem jaki zostanie im powierzony przy realizacji zamówienia wg wzoru określonego w zał. nr 8 do SIWZ – jeśli dotyczy,

b)Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w pkt 2 lit a) oraz pkt 3 lit. a) i b). Wykonawca jest zobowiązany również do przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą – jeśli dotyczy.

 SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda wniesienia od Wykonawców wadium. 2.Wadium należy wnieść przed upływem składania ofert. 3.Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 195 391,71 zł. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu, b.poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c.gwarancji bankowej, d.gwarancji ubezpieczeniowej, e.poręczeniu udzielanym przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 70 1030 1508 0000 0005 5011 3066 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach i na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
Gwarancja i rękojmia za wady 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w formie aneksu terminu realizacji zamówienia ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć, w tym ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne wpływające na opóźnienie robót budowlanych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/04/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Początek formularza

Dół formularza