Szanowni Państwo Dyrektorzy!

 

Informujemy, że na stronie Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl) oraz Miejskiego Biura Finansów Oświaty (plik do pobrania) dostępna jest już nowa wersja programu SIO 3.19 spis wrzesień 2015. Zainstalowanie programu SIO 3.19 jest niezbędne i tylko za jego pośrednictwem należy uzupełniać dane.

Dane według stanu na 30 września są podstawą do naliczenia wysokości subwencji oświatowej. W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność danych mających wpływ na wysokość subwencji oświatowej oraz na zgodność informacji wykazywanych w sprawozdaniach SIO z organizacją jednostki (ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne). Wszelkie zmniejszenia kwoty subwencji, wynikające z ujawnionych przez MEN błędów, skutkować będą zmniejszeniem planu wydatków jednostek budżetowych.

Przypominamy także, że od wersji 3.17 w Tabeli I1. Identyfikacja dodany został wiersz Nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

Przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2015 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie. Niezależnie od przekazanych do MBFO informacji należy je także wprowadzić do modernizowanej wersji SIO.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o uaktualnienie danych w części dotyczącej działalności Państwa placówki i dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionych tabel wraz z wersją papierową podpisanego zbiorczego raportu do Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy w terminie:

– do dnia 15 września – spis według stanu na 10 września,

– do dnia 05 października – spis według stanu na 30 września.