Informujemy, że na stronie Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl) oraz Miejskiego Biura Finansów Oświaty (plik do pobrania) dostępna jest już nowa wersja programu SIO 3.17 spis wrzesień 2014. Zainstalowanie programu SIO 3.17 jest niezbędne i tylko za jego pośrednictwem należy uzupełniać dane.

Podczas weryfikacji danych należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność danych mających wpływ na wysokość subwencji oświatowej oraz na zgodność informacji wykazywanych w sprawozdaniach SIO z organizacją jednostki (ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne). Wszelkie zmniejszenia kwoty subwencji, wynikające z ujawnionych przez MEN błędów, skutkować będą zmniejszeniem planu wydatków jednostek budżetowych.

Przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie. Niezależnie od przekazanych do MBFO informacji należy je także wprowadzić do modernizowanej wersji SIO.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o uaktualnienie danych w części dotyczącej działalności Państwa placówki i dostarczenie w formie elektronicznej wypełnionych tabel wraz z wersją papierową podpisanego zbiorczego raportu do Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy w terminie:

– do dnia 15 września  spis według stanu na 10 września,

– do dnia 03 października – spis według stanu na 30 września.