W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach k/Giżycka, zgodnie z art. 86. ust 5 pzp podajemy poniższe informacje:

Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia: 299 999,10 zł brutto (słownie złotych brutto: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100), w tym:

 • Część 1 – dostawa mięsa i wędlin – 66 374,49 zł brutto (słownie brutto: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 49/100);
 • Część 2 – dostawa warzyw i owoców – 46 516,76 zł brutto (słownie brutto: czterdzieści sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 76/100);
 • Część 3 – dostawa mrożonek – 38 701,95 zł brutto (słownie brutto: trzydzieści osiem tysięcy siedemset jeden złotych 95/100);
 • Część 4 – dostawa artykułów ogólnospożywczych – 74 440,46 zł brutto (słownie brutto: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych 46/100);
 • Część 5 – dostawa pieczywa – 23 231,63 zł brutto (słownie brutto: dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 63/100);
 • Część 6 – dostawa nabiału i wyrobów garmażeryjnych – 50 733,81 zł brutto (słownie brutto: pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 81/100).

Lista ofert złożonych w terminie:

 1. HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW Roman Boharewicz ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko – oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia część 2 – dostawa warzyw i owoców: 41 798,67 zł brutto, termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ, termin płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 2. FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. ul. Bitwy Białostockiej 2 AB, 15-111 Białystok – oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia część 1 – dostawa mięsa i wędlin: 64 992,90 zł brutto, termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ, termin płatności – 28 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 3. ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki – oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia część 1 – dostawa mięsa
  i wędlin: 71 619,45 zł brutto
  , część 3 – dostawa mrożonek: 39 000,68 zł brutto, część 6 – dostawa nabiału i wyrobów garmażeryjnych: 57 177,75 zł brutto, termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ, termin płatności – 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 4. PIEKARNIA KRUKLANKI Mariusz Baniewski ul. 22 Lipca 3, 11-612 Kruklanki – oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia część 5 – dostawa pieczywa: 19 198,20 zł brutto, termin wykonania zamówienia: zgodnie
  z SIWZ, termin płatności – 28 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 5. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ,,CYTRUS 2,, Jarosław Dzwonkowski
  Mickiewicza 39 A, 12-200 Pisz – oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia część 2 – dostawa warzyw i owoców: 43 897,65 zł brutto, termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ, termin płatności – 28 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 6. PAKROM sp. j. Danuta i Jerzy Romejko ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko – oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia część 4 – dostawa artykułów ogólnospożywczych: 70 274,18 zł brutto, termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ, termin płatności – 28 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.