Przypominamy, iż w ramach wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą być realizowane: szkolenia, warsztaty, konferencje, kursy doskonalące, seminaria.

Ze środków na doskonalenie można również sfinansować zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby doskonalenia nauczycieli (§4240): materiały edukacyjne, prenumeraty wydawnictw metodycznych i oświatowych, dostęp do płatnych portali internetowych.

W odniesieniu do kursów kwalifikacyjnych i studiów, to decyzję o ich dofinansowaniu podejmuje Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy (Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 225/2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do Uchwały Nr V/88/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Nieprawidłowym jest także ujmowanie w tym rozdziale szkoleń niezwiązanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli: szkolenia BHP, PPOŻ, ZFŚS.

Środki na doskonalenie zawodowe przeznaczone są na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciel, nie mogą być zatem wydatkowane na wzbogacenie bazy materialnej szkół, czyli np. zakup sprzętu komputerowego.